23561676 1574824183

 

ประวัติเทศบาล

ประวัติเทศบาล

ประวัติความเป็นมา

           เทศบาลตำบลโพนทอง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลแวง  เมื่อพุทธศักราช  2499  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 73  ตอนที่ 60  ลงวันที่ 3  สิงหาคม  2499  มีพื้นที่ 8  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่   บางส่วนของตำบลแวง  และมีการเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล  ครั้งที่ 1  ตามพระราชกฤฎีกาเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลตำบลแวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  พุทธศักราช 2524  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 98  ตอน 42  หน้า 748  ถึงหน้า  750   ลงวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2524  จำนวนพื้นที่  12  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 ตำบล  คือตำบลแวงและตำบลสระนกแก้ว และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแวง  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  ในประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 116  ตอนที่ 9 ก  ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  และได้เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลโพนทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

 

   ที่ตั้ง     

           ทิศเหนือ         :    จรดติดกับตำบลหนองใหญ่

           ทิศใต้            :    จรดติดกับตำบลโนนชัยศรี

          ทิศตะวันออก    :    จรดติดกับตำบลวังสามัคคี

           ทิศตะวันตก     :    จรดติดกับตำบลโพธิ์ทอง  

        ปัจจุบันเทศบาลตำบล  มีเนื้อที่ 20 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ตำบล คือตำบลแวง และตำบลสระนกแก้ว   ดังนี้

    1. ตำบลแวง ประกอบด้วย  ชุมชน  จำนวน  ชุมชน  ประกอบด้วย

1. ชุมชนนครแวงเหนือ                หมู่ที่  1

2. ชุมชนแวงใต้                          หมู่ที่  2

3. ชุมชนโนนสวรรค์                    หมู่ที่  3

4. ชุมชนบ้านเดื่อ                       หมู่ที่  4

5. ชุมชนโพนเงิน                        หมู่ที่  5

6. ชุมชนคำแข้เมืองทอง               หมู่ที่  6

7.  ชุมชนคำแวง                         หมู่ที่  7

8. ชุมชนเกษตร                          หมู่ที่  8

    2. และตำบลสระนกแก้ว   จำนวน  ชุมชน    ประกอบด้วย

1. ชุมชนหนองนกเป็ด                   หมู่ที่  1

2. ชุมชนหนองนกเป็ด                   หมู่ที่  2

3. ชุมชนขมิ้น                              หมู่ที่  8

4. ชุมชนโคกวัฒนา                       หมู่ที่  10

5. ชุมชนเมืองใหม่พูลทอง              หมู่ที่  12

6. ชุมชนหนองนกเป็ด                   หมู่ที่  14

    รวมทั้งสิ้น                      14       ชุมชน

ประชากรทั้งหมด  11,612 คน  แยกเป็น ชาย 5,698 คน หญิง 5,914 คน  

จำนวนครัวเรือนจำนวน  4,892  ครัวเรือน  

ข้อมูล ณ วันที่  06/09/2560