23561676 1574824183

 

วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์และนโยบาย


วิสัยทัศน์และนโยบายเทศบาลตำบลโพนทอง

    วิสัยทัศน์


     “เมืองสวยบึงงาม        เมืองเศรษฐกิจเกษตรกรรมก้าวหน้า


เมืองศึกษาวัฒนธรรมร่วมมือพัฒนา    เมืองประชาเป็นสุขและปลอดภัย
 


 

   นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
    1.1  ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอ

    1.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจร และการขนส่งให้ประสานเป็นโครงข่ายครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล

    1.3  พัฒนาการจัดการจราจรในเขตเทศบาลให้เชื่อมโยงเครือข่ายจราจร โดยมีสัญญาณไฟป้ายบอกสัญญาณ เส้นบังคับจราจรให้ได้มาตรฐานชัดเจน และใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด

    1.4  ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับรถมีวินัยอย่างเคร่งครัด

    1.5  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ ทางเท้า บนถนนทุกสาย ตลอดจนเกาะกลางถนน ให้เกิดทัศนียภาพร่มรื่น เขียวขจี

    1.6  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสม และขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง

    1.7  กำหนดแนวทาง และควบคุมใช้ประโยชน์ที่ดิน และพัฒนาเมืองให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับผังเมืองรวม และสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

    1.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ปรับปรุง คสล.เชื่อมระหว่างชุมชน และการคมนาคมในเขตให้สวยงามสะอาดขึ้น การขยายเขตไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การสื่อสารด้านโทรคมนาคม อื่น ๆ ไปสู่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

    1.9  สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ บนพื้นที่ว่างเปล่า ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ และเอกชน        

   นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

      2.1  สนับสนุนการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง

      2.2  ส่งเสริมตลาดชุมชน โดยจัดให้มีลานค้าชุมชน และร้านชุมชน สินค้าที่ระลึกของชุมชน (OTOP) 

      2.3  รวมกลุ่มเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ และพัฒนากลุ่มอาชีพทุกชุมชน

   นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว
   
แนวทางการพัฒนา

     3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวของภาคอีสาน

     3.2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และงานประจำปี

     3.3  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ และให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
   นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

      4.1  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาล และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

      4.2  สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับบริการ เตรียมการความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เทศบาล ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว

      4.3  จัดสร้างแหล่งความรู้ในชุมชนพร้อมอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการค้นคว้าความรู้ของครอบครัวและชุมชน

      4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย

ต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

      4.5  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งการพัฒนาให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      4.6  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษาของรัฐ และเอกชน เพื่อเป็นทรัพยากรด้านการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชน

      4.7  ส่งเสริมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในชุมชน 1 ทุน 1 ชุมชน

      4.8  จัดตั้งศูนย์พัฒนาชุมชนในแต่ละชุมชน

   นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
   
แนวทางการพัฒนา

      
5.1  ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

      5.2  สนับสนุนจัดศูนย์บริการสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ

      5.3  สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัย

      5.4  ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรมการเล่นกีฬาทุกประเภท และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนการเล่นกีฬาที่มีความถนัดของแต่ละประเภท 1 กีฬา   1 ชุมชน

      5.5  สนับสนุนให้ประชาชนมีหลักประกันด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ควบคู่กับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพและเป็นธรรม

      5.6  พัฒนาและปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่ออื่น ๆ

      5.7  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชน และบังคับใช้ให้เป็นรูปธรรม

      5.8  ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งให้ทุกชุมชนได้มีเครื่องมืออุปกรณ์ และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบ และสามารถป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้

      5.9  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนผู้ใช้แรงงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

      5.10  จัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแต่การเก็บขน การขนส่ง และการจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

      5.11  ส่งเสริมประสาน และผนึกกำลังกับส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในท้องถิ่นอื่น องค์กรเอกชน และประชาชนให้ร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

      5.12  ส่งเสริมความปลอดภัย สายตรวจเทศบาล เพื่อให้ชุมชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 นโยบายการพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

    แนวทางการพัฒนา

       6.1  พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงบประมาณ

       6.2  เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมของประชาสังคม ทั้งภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ชุมชน และ ประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

       6.3  พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เน้นความสามารถ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคมเป็นหลักการปฏิบัติงานอย่างสุจริต เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ และการถ่ายโอนภารกิจ และเพื่อเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปร่งใส

       6.4  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และบริการประชาชน

       6.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน การจัดเวทีประชาคมในชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง

       6.6  จัดให้มีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครอง ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง และชุมชน

       6.7  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษี และค่าธรรมเนียมที่มุ่งความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ และให้รายได้เพียงพอในการบริการจัดการด้านสังคมอย่างทั่วถึง

       6.8  พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง