23561676 1574824183

 

พันธกิจเทศบาล

พันธกิจเทศบาล

 

พันธกิจเทศบาลตำบลโพนทอง

                1. สร้างโพนทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ (อยู่ดี)

              2. ทำให้ประชาชนมีความสุข

              3. จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

              4. ดำเนินการบริหารจัดการที่ดี

   เป้าหมาย

 

                     1. สร้างโครงสร้างโพนทองให้น่าอยู่ และภูมิใจในท้องถิ่น

                     2. สร้างงานและอาชีพอย่างน้อย 300 คน

        3. จัดการขยะและของเสียของชุมชนตัวอย่าง  2 ชุมชน

        4.ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารงานเทศบาลโดยตั้งกรรมการร่วม ในโครงการ “ มั่นใจ เราทำได้ ”