23561676 1574824183

 

ตรวจสอบภายใน

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (11ธ.ค.61)

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ 2561 (19พ.ย.61)

หลักเกณฑ์การจัดวางระบบควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ 2561 (8พ.ย.61)
ด้วยขอส่งคำสั่งเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลโพนทองมาให้สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2561)

หลักเกณฑ์การจัดวางระบบควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ 2561 (8พ.ย.61)
ด้วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน แจ้งให้คณะทำงานการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้จัดทำการจัดวางระบบควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโพนทอง (8พ.ย.61)

 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5๘

 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 57