23561676 1574824183

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายรับ

เทศบัญญัติงบประมาณรายรับ

การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559

images

การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2544

images

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพประเภทการแต่งผม พ.ศ.2544

images

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2544

images

เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2544

images

ตลาด พ.ศ.2544

images

สุสานและณาปนสถาน พ.ศ.2544

images