23561676 1574824183

 

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (20 ก.ย.61)

images

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย (12 ต.ค.61)

images

การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 มิ.ย.61)

images

ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (20 มิ.ย.61)

images

ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

images

การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

images

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2560 

images