23561676 1574824183

 

การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย

การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย

การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVERLAY แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้านโนนสวรรค์ถึงโรงสีข้าวไทยรุ่งเรือง ต่อจากจุดเดิม หมู่ 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2560

images

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหนองนกเป็ด จากบ้านคุณพ่ออุดมถึงหน้าวัด ต่อจากจุดเดิม หมู่ 1 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560

images

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกพัฒนา จากบ้านนางสุภีถึงโรงฆ่าสัตว์ หมู่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560

images

weekly19082554 8