23561676 1574824183

 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพนทอง

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพนทอง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลโพนทองโดยนายวีระพันธุ์ ส่วนเสน่ห์ ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทองมอบเงินช่วยเหลือนายสุวรรณ พลเยี่ยม บ้านเลขที่190 หมู่ 2 ต.สระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง

9701646496121249878745446160616546464

การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพนทอง

images

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโพนทอง