23561676 1574824183

 

เลือกตั้งท้องถิ่น 2564

เลือกตั้งท้องถิ่น 2564

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่  2 เทศบาลตำบลโพนทอง (19ก.พ.64)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลโพนทอง (19ก.พ.64)

ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี โดย (สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) (25ม.ค.64)

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) (25ม.ค.64)