23561676 1574824183

 

งานทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

(2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและการดําเนินการเลือกตั้ง

(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ